Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Földszellem

Földszellem

 

 

krisztus.jpg

 

2012. június - augusztus

 

Nátloz Ólzsál Ygan

  

_______________________________________________________________________________________

ELŐSZÓ

  

 

A Küszöb Őre

 

„Milyen féktelen kívánás hallatszik ide;

Emberlelkek viharoznak így, kik mielőtt

Higgadtságra tettek volna

Kellően szert, közelítenek felém.

Vágy hajtja azonban az ilyen lényeket

És nem az erő, mely teremtvén szólhat,

Mert hallgatagon képes volt megteremteni magát.

A lelkeket kik ilyennek bizonyulnak itt,

A Földre kell utalnom vissza.

Mert Szellem-birodalmakban csak

Zűrzavart kelthetnek és megzavarhatják

A tetteket, miket kozmikus hatalmasságok

Bölcsen előkészítenek.

Saját lényüknek is csak ártanak.

Maguknak romboló ösztönöket hoznak létre,

Miket teremtőerőknek tarthatnak,

Mivel igazságnak kell a vakhitet venniük,

Amikor Föld-sötétje nem védi őket már.”

 

                     Rudolf Steiner

                                                                „Der Hünter der Schwelle”

                                                    Misztériumdráma, 7. szín (részlet)

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Ötödik evangélium

/Rudolf Steiner nyomán - elbeszélő módon/

 

A hiearchiák évezredes szelekciója

Tette a legnemesebbé, és legfinomabbá

Azt a kiválasztott Testet, amelyben a

Két Jézus gyermek a Názáreti

És a Nátháni úszott a fényben.

 

Tizenkét éves koráig Buddha hat

A Jézus gyermek lelkébe a túlvilágról.

(Nirmankaya-hatás)

S csak ezután cserélt testet,

A két fénysugár.

 

Ma már az eldurvult földi testet

Nem lehet így felfinomítani.

Ezért sem Buddha, sem Krisztus

Nem születhetnek meg fizikai testben.

 

Tizenkettőtől Harmincéves koráig

Zarathustra (Zoroaster) Énje

Dolgozta át Jézus Éter- Asztrál

Érző- és Érzelmi Testét.

 

Ez idő alatt Zoroaster

Sokat szenvedett, midőn látta

Hogy az emberek már nem hallják

A Logoszt - Bath Kohl hangját.

 

A szakrális élet az ördögi lények

Tivornyája lett. Az áldozattal járó

Bálvány-kultuszok a Gonoszt

Táplálják már.

 

Az a kevés, ki a tömegtől elvonult

És Szellemi úton jár, csak Önmagát

Tudja Fölszabadítani (feltámasztani).

És Ő is csak úgy, hogy a Másikat,

Az alacsonyabbak a hátán Tapossa,

 

Miközben a Gonoszt a saját

Kapuján kívül tartja és az Ellentétet

A Tömegekre szabadítva Keresi

A magasabb világok bejáratát.

 

Ez Önző Út.

  

A Nap-korszak felénél egy lény-

Ki később Krisztussá lett –

Olyan erőket szabadított fel,

Mely ellentétben állt a Nap

Finomságával.

 

Mint Isten szállt alá a Földre

Az Elohák összessége, a Nap-Logosz,

Azura Mazda, Ozirisz, Vidar, a Nagy Szellem,

- Vagy bármi más néven nevezve Őt -

És általa harmincévesen KRISZTUSSÁ

Lett Jézus.

 

És Zoroaster Énje a Jordán keresztelőn

Kiszállt Jézus testéből – majd átszállt Máriába.

(Ezért értették meg később egymást félszavakból)

S Krisztus (a Napkirály) Makrokozmikus Énje,

Belépett a Nátháni-Názáreti Jézus testébe.

 

S midőn a LOGOS (Krisztus) testé Lőn

Ő is ki van téve az Ellentéthatalmak

Megkísértésének. Háromszor:

 

Először a gazdagság és a szépség

Káprázatával akarnak hatni (Lucifer).

Másodszor megkísértik a fizikai testet:

„Vesd le magad a kőszikláról” (Ahrimán).

 

Harmadszor: Ahrimán „a kövek kenyérré

Változtatásával”- hisz az ember fizikai

Testének táplálék kell. S ebben rejlik

Ahrimán legnagyobb hatalma.

 

Jellemző, hogy Jézust pénzért (Ahrimán)

Árulta el Júdás. Azért kellett elárulni,

Mert Krisztus Szelleme mintegy körülvette

A tizenkét tanítványt. És nem csak Jézusban

Hanem hol az egyik tanítványban, (Péter)

Hol a másikba (Pál) nyilvánult meg.

A kívülállók ezért nem ismerték fel:

„….Hisz olyan egyformák!”

 

Krisztus az Embertestben csak 3 és fél év alatt

Jött rá arra, hogy a Szellemtől elszakadt

Mikrokozmikus Emberrel már nem lehet

A Hiearchiák Nyelvén beszélni,

Csak Egyes szám Egyes személyben:

„Bizony mondom néktek…”

 

Mint Isten szállt le a Földre,

Majd egyre inkább,

3 és fél év után szinte teljesen,

Földi emberré lett.

De eleve ez volt a Missziója.

 

Krisztus nem akarta megszüntetni

A vérrokonságot. Csak az abban lévő

Szeretetet akarta általánossá tenni.

 

Az Avatárok Krisztus előtt isteni erőkkel

Váltották meg az embereket. Krisztus emberi

Erőkkel tette ugyanezt. Megmutatta, hogy

Saját erőnkből, hogyan térhetünk vissza a Szellemibe:

Univerzális Szeretet képesség - Fiú Princípium.

 

A Szent Lélek Princípium: Univerzális Tudás

Tesz minket Szabaddá. „De szabad csak az lehet,

Aki saját Szellemén át lesz Úrrá afölött, ami benne van.”

 

Krisztust az Elohák a túl korai Szabadság (Szeretet nélküli)

Fölvételének megakadályozása miatt küldték

A Földre, aki végigment életen és halálon,

Ami a Hiearchiáknak ismeretlen. S a Golgota révén

Olyan erőket adott a Földnek, hogy 333-ban a Gonosz

Nem tudott Diadalmaskodni.

 

Krisztus impulzusa a Magasabb Lényekre is hat:

Az Angeloi-ra, Archangeloi-ra, Archai-ra.

Azok a Hiearchiák, akik visszautasították a

Krisztusi Princípiumot visszamaradtak a fejlődésben,

S materalista irányba működnek: ami Ahrimáni út. 

 

Azok a Hiearchiák, amelyek helyesen vették fel

A Krisztusi Princípiumot az Emberiség

Helyes vezetői lettek és lesznek.

 

A Felülről leárasztott, inspirált Szeretet nem

Volt tudatos. Ezért volt fejlődés Krisztus

Számára az emberi formát felvenni.

 

Csak a földi dolgoknak van Én-tudatunk.

De azt fel kell vinnünk Krisztus példája szerint

A magasabb világokba.

 

A vakhit által vezérelt tömjénben úszó,

Buzgó passzív út: „Várjatok és imádkozzatok,

Isten majd megsegít..” ma már nem elég.

 

 

A Szellemünket kell Önmagunknak

Krisztusi irányba átformálni.

Saját Szabad akaratunkból.

 

A Hit szükségességét a jövőben

Az Éteri Krisztus élmény:

Beavatáson kívüli út

Fogja pótolni, mint TÉNY.

 

Róma elbukott, de öröksége az élettelen

Absztrakt, elvont római jog akadálya

A Krisztusi útnak.

 

Krisztust nem önállóan és önzően Egyedül

Csak másokkal együttműködve tudjuk felvenni.

„Ahol legalább ketten együtt vagytok

Az Én nevemben Veletek vagyok”

 

Az Élettel telített gondolatok a

LÉLEK Legjobb Táplálékai.

Ezt egy idő múlva csak szenvedés és

Áldozat árán tudjuk felvenni.

 

Ezért mindig előre kell nézni és:

„Akármi is ér keresztül fogok menni rajta”

Elvet felvéve fejlődhetünk, és juthatunk előre.

 

A XX. Század után az embernek

Két választása van:

Krisztus vagy Ahrimán.

 

Krisztus az Emberiség Igazi Énje:

Ez a SZENT GRÁL TITOK.

 

FELADATUNK:

Megnyitni Lelkünk Kapuját az

ÉLŐ KRISZTUS számára.

S ha Ő az Emberi LÉLEKBE

Tényleg beköltözik a

FÖLD Aurája KRISZTUS

EREJÉT sugározza majd.

 

 
 


 Kereszt-hatás

 

Ha vertikális gerinc fény-tengelyed

Szoláris (nap) áramlata kereszteződik

A vállak mentén haladó horizontális

Lunáris (hold) áramlattal, a két erő

 

Viszályából születő belső feszültség,

Melyet próbák által keltett szenvedéssel

Engedsz magadhoz - kioltja az Ego-d, és

Szivárvány szárnyú kapuján beengedi

 

A Logosz (Krisztus) Éned,

Mely az igazi Magasabb Éned.

S ha a Halál Erőit a Feltámadásra:

A Logosz – Én kiszabadítására használod,

Akkor Felébredéseddel a Föld erőit táplálod.

 

S végül is a Nem-lét, nem a megsemmisülés,

Csak a puszta Nem-lét érzése hozza el

A belső nyugalmat. És az Intuitív erővel

Életre kellő Magasabb Ént. Mely az Igazi

Tudatod, szemben a mai tompa álom-

És mélyalvásszerű Tudatoddal.

 

 

 


Palackba zárt Szellem

 

Érzéki léted lepellel takart,

De Éned saját tudata itt virágzik.

Érzékit észlelve erősíted Lényed csíráit,

Szabad Szellemed itt sugárzik.

 

Éteri Léted átváltozásban, átélésben bujkál.

Másként élsz és Másban éteri burkodban.

Szimpátia és Antipátia Lényeivel egybeolvadva

Földi éterháló részeként ismered meg magad.

 

Asztrális Léted odaadásban rejlik.

Gondolat-lények serege felé,

Kik saját akaratuk gyümölcsei

Csak szeretettel teljes odaadással,

 

És Saját gondolatlényeid magadban

Tartásával közeledhetsz.

Így „Valódi” Lényed megismered.

De tudatod megtartani Erő-próba.

 

Szellem feletti Lényed „Valódi Éned”.

Általad a nagy Semmiből csak az érzéki

Gondolat- Érzés- Akarat emlékeid

 Kioltásával, elfelejtésével kell életre.

 

Ha a Semmiből nem tudsz kitörni

Oly lényekkel telítődsz, kik az

Emlékeid idővel kiölik belőled

S a Szellem Feletti Világba lépsz.

 

 


Szikes puszta

  

Belső csendet keresve nézem a tájat, ahogy

A fátyolos Olajfákban lélegzik a Nyár.

Fájó arccal bámul a felhőbe burkolt

Fényszínű Szivárvány,

A legelőn kérődző

Rackanyájra.

 

Felperzselt

Pázsitfüvek lihegnek

A cserepesre tépett talajban.

A Szélben ringatózva szédítő táncban

Fodrozódik a Nádas, a kanális szélén, ahogy

Testüket áthatva az éteri erők a Nap felé törnek.

 

Kis forgószélek szántják a Pusztát, miközben

Porfelhőt gyalulnak az álmos Szík arcáról.

Dálibáb játszik a Zádor híd lábánál,

Hol gólyák békáznak a sásban,

S teknős dagonyázik a

Mocsárban.

 

Fekete-mén

Üget a Réten, hol

Kölyökpacsirták kergetőzve

Játsszanak a pajorok kimúlt tetemén.

Gémeskút fáradtan úszik az ég felé, s köpi

Vizét a szomjtól szédelgő szürke-marhák vályújába.

 

Ez hát a Szikes Puszta:

A Karcagi Konok - Kunok Földje.

 

 

 

Sacra Amore – Szent Szeretet

(nyers változat)

 

 

Állának vonala szétpirít,

Szájának mosolya szétfeszít,

Szemének sugara szétszakít.

 

 

Testének hajlata megbénít,

Hajának zuhanya megigéz,

Arcának varázsa megvakít.

 

 

Lelkének ragyogására éhezem,

Angyali sóhajára szomjazom,

Szívének tüzéért létezem.

 

 

Létének tudata megbilincsel,

Testének közele legyengít,

Érintése szénné éget.

 

 

Az Eros ereje felrepít,

De kielégíthetetlen

Vágyában úszva Leláncol.

 

Egoval átitatva szexussá

Torzul, De szívvel felvéve

Sacra Amore-vá lesz.

 

 


Akinóm

 

Lopva nézem lépteid, mikor

Angyallényed végigsuhan

A folyosó rideg kőlapján.

 

Rád gondolok éjjel és nappal.

Agyam radarként szűri

Burkaid minden rezdülését.

 

Légzésed tűzvihart kelt bennem.

Tekinteted lelkem legmélyebb

Szelvényeit szántja.

 

Mosolyod sugara szívembe mar.

És mint az árva őzgidát a pótanya szaga,

Úgy húz magához Lényed.

 

S néha, mikor varázsod mágiája,

Nem bódít el teljesen,

Előtör bennem egy gondolat:

 

Nem beléd, csak Lényed által

Inspirált saját Ideámba -

Melyet én keltettem általad Életre

 

És folyton visszatérő vágyaim asztalán

Táplálva egyre nagyobbá és nagyobbá

Növesztettem – Szerettem bele.

 

De múzsám Lettél Akinóm,

Mint Adynak Léda, és Éterlényed

Gondozva, Egóm végre rabbá lett.